YatirimYapiyorum.gov.tr  

Sermaye Piyasası Araçlarında Vergilendirme-2011

 

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

 

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI

  1.1.2006 tarihinden SONRA iktisap edilmiş hisse senetleri

 

1) İMKB'de işlem gören diğer hisse senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

- % 0 oranında stopaja tabi.

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

2) Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilmeyen alım satım kazancı (örneğin borsaya kayıtlı olmayan hisse senetleri), Gelir Vergisi Kanunu'nun genel hükümlerine göre beyan edilecektir.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

 

1) İMKB'de işlem gören diğer hisse senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

- % 0 oranında stopaja tabi.

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

2) Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilmeyen alım satım kazancı (örneğin borsaya kayıtlı olmayan hisse senetleri), Gelir Vergisi Kanunu'nun genel hükümlerine göre beyan edilir.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

 

 

HİSSE SENEDİ TEMETTÜ GELİRLERİ(MKYO, GSYO ve GYO HARİÇ)

 

- Kar dağıtımı yapan kurum tarafından % 15 oranında stopaj yapılır.

- Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettü gelirinin (stopaj öncesi) yarısının, varsa tevkif suretiyle vergilendirilmiş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte toplam tutarının, 2011 yılı için geçerli olan 23.000 TL'lik beyan sınırını aşması halinde, temettü gelirinin yarısı yıllık beyanname ile beyan edilir. Bu durumda, temettüü dağıtan kurum tarafından yapılan stopajın tamamı, beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir (Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 62. maddesinde belirtilen kazançlar hariç).

 

 

- Kar dağıtımı yapan kurum tarafından % 15 oranında stopaj yapılır.

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

 

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ (TAHVİL, VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET, FİNANSMAN BONOSU) FAİZ GELİRİ

 1.1.2006 tarihinden SONRA ihraç edilmiş olanlar

 

1) Türkiye'de ihraç edilenler;

- % 10 oranında stopaja tabi.

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

2) Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında yabancı para cinsinden ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirleri, tahvilin vadesine göre %0 ila %10 arasında değişen oranlarda stopaja tabi.

1. Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden %10.

2. Vadesi 1-3 yıl olanlardan elde edilen faizlerden %7,

3. Vadesi 3-5 yıl olanlardan elde edilen faizlerden %3,

4. Vadesi 5 yıldan uzun olanlardan elde edilen faizlerden %0. 

- Elde edilen faiz gelirlerinin, stopaja tabi tutulmuş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte, 2011 yılı için geçerli olan 23.000 TL'lik beyan sınırını aşması halinde, gelirin tamamı beyan edilir.

- Ödenen stopaj beyanname üzerinde hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilir.

 

 

1) Türkiye'de ihraç edilenler;

- % 10 oranında stopaja tabi.

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

2) Yurtdışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirleri, tahvilin vadesine göre % 0 ile %10 arasında değişen oranlarda stopaja tabi.

1. Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden %10.

2. Vadesi 1-3 yıl olanlardan elde edilen faizlerden %7,

3. Vadesi 3-5 yıl olanlardan elde edilen faizlerden %3,

4. Vadesi 5 yıldan uzun olanlardan elde edilen faizlerden %0.

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

 

ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ (TAHVİL, VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET, FİNANSMAN BONOSU) ALIM SATIM KAZANÇLARI

1.1.2006 tarihinden SONRA ihraç edilmiş olanlar

 

 

Banka ve aracı kurum aracılığıyla Türkiye'de ihraç edilenlerden elde edilen kazançlar;

- % 10 oranında stopaja tabi.

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

 

Banka ve aracı kurum aracılığıyla Türkiye'de ihraç edilenlerden elde edilen kazançlar;

- % 10 oranında stopaja tabi.

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

 

 

 

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

 

Dayanak varlığı hisse senedi veya hisse senedi endeksi olan varantlardan elde edilen kazançlar;

- % 0 oranında stopaja tabi.

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

 

 

Dayanak varlığı hisse senedi veya hisse senedi endeksi olan varantlardan elde edilen kazançlar;

- % 0 oranında stopaja tabi.

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez

 

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI (MKYO) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI[1]

 1.1.2006 tarihinden SONRA iktisap edilmiş hisse senetleri

 

 

İMKB'de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

- % 10 oranında stopaja tabidir. (1 yıldan fazla elde tutulanlar stopaja tabi değildir.)

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

 

 

İMKB'de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

- % 10 oranında stopaja tabidir.

(1 yıldan fazla elde tutulanlar stopaja tabi değildir.)

-Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

 

 

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI (MKYO), GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI (GSYO) VE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI (GYO) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ GELİRLERİ

 

 

- Kar dağıtımı yapan kurum tarafından stopaj yapılır (% 0).

- Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettü gelirinin yarısının, varsa tevkif suretiyle vergilendirilmiş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte toplam tutarının, 2011 yılı için geçerli olan 23.000 TL'lik beyan sınırını aşması halinde, temettü gelirinin yarısı yıllık beyanname ile beyan edilir.

 

 

- Kar dağıtımı yapan kurum tarafından stopaj yapılır (% 0).

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

 

MENKUL KIYMET YATIRIM FONU[2] KATILMA PAYLARINDAN ELDE EDİLEN KAR PAYLARI

 

  

- % 10 oranında stopaja tabi.

(Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasından sağlananlar üzerinden stopaj yapılmaz. Bu gelirler beyan da edilmez.)

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

 

 

 - % 10 oranında stopaja tabi.

(Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İMKB'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasından sağlananlar üzerinden stopaj yapılmaz. Bu gelirler beyan da edilmez.)

 - Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

 

BORSA YATIRIM FONLARI KATILMA PAYLARININ ALIM SATIM KAZANÇLARI

 

 

 

 

- % 10 oranında stopaja tabi.

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.

 

- % 10 oranında stopaja tabi.

- Stopaj nihai vergidir.

- Beyan edilmez.[1] Menkul kıymet yatırım ortaklıkları dışındaki diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin alım satım kazançlarının vergilendirilme esası diğer hisse senetlerinin alım satım kazançlarının vergilendirilme esasları ile aynıdır.

[2] Bu tabloda yatırım fonu katılımcılarının vergilendirilmesi sadece dar ve tam mükellef gerçek kişiler için incelendiğinden ve yatırım fonlarının portföy işletmeciliği kazançlarının vergilendirilmesi konusu da bu tablo formatına uygun olmadığından aşağıdaki bilginin tablo dipnotu olarak verilmesinde fayda görülmektedir.

Yatırım Fonlarının Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi

a)       Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1 no'lu bendinin  (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15'inci maddesinin 3 no'lu bendi uyarınca emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere, menkul kıymet yatırım fonlarının kurumlar vergisinden istisna edilen bu kazançları %15 vergi kesintisine tabidir. 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran %0 olarak belirlenmiştir.

b)       Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından; Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın % 0 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir.